Robert Danewid: Nya tider

Den 8 april trädde EASA SFCL i kraft. Samtidigt deklarerade Segelflyget sin nya skolorganisation (DTO – Declared Training Organisation). Det är sista spiken i kistan för det ”svenska segelflyget” som vi känt det i ca 70 år.

av Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget / Foto: Jens Trabolt

Tidigare har samhället (d v s idag via Transportstyrelsen TS) delegerat till oss att mer eller mindre reglera oss själva vad gäller allt, förutom segelflygcertifikaten och utfärda natt-o-reg-bevis, samt betalt oss för att göra jobbet. Nu är det slut med det. Nu ska ”marknadskrafterna” råda.

Sedan 2013 har vi planerat och arbetat för att fr om 2020 bli en Qualified Entity (QE). 2020 blev 2021 eftersom nya SFCL/DTO sköts ett år framåt. Som QE skulle vi kunna göra det mesta av det vi gör idag. Med ett stort undantag; vi får själva betala merparten för det, men det blir billigare för oss segelflygare om vi själv gör jobbet. Lägg därtill att byråkratin och administrationen är enorm, men den skulle Segelflyget sköta åt klubbarna.

Därför har vi sedan 2013 varnat för att det från 2020 kommer att vara avsevärt dyrare att segelflyga i framtiden.

Under 2019 utreddes frågan av en fristående grupp som vid Billingehuskonferensen presenterade sina slutsatser: kör vidare, bli en QE!

Segelflyget inledde under 2019 förhandlingar med TS om att bli en QE och om vad vi kan ta över. I februari 2020 kom dråpslaget. Enligt TS jurister kan vi inte bli en QE. Ett märkligt konstaterande då den nya EU grundförordningen innehåller skrivningar om hur man kan bli en QE (något som saknades i den förra grundförordningen). Inte heller kan man, enligt juristerna, delegera uppgifter till oss som förr i tiden.

Innebörden blir att fr o m 2021 övertar TS alla de uppgifter som vi själva utför idag, t ex examinering av teoriprov och flygprov. Det stora problemet, för både oss och TS, är att TS varken har kompetens eller resurser att göra ”vårt” jobb.

Till årets segelflyglärarkurser har vi endast ett fåtal anmälda elever. Lägg därtill effekterna av coronapandemin. Det är högst troligt att det inte blir några kurser på Ålleberg i år. De externa kurser som var bokade (av t ex KSAK och FFK) är alla inställda.

Konsekvensen är att Segelflygets kostym är alldeles för stor. Och man ska också komma ihåg att de senaste 15-20 åren har vårt medlemsantal halverats medan arbetsuppgifterna och därmed kostnaderna förblivit desamma. För att kompensera för det skulle vi behöva fördubbla medlemsavgifterna.

Segelflyget har därför under mars månad inlett ett omfattande förändringsarbete för att minska kostnaderna och anpassa kostymen. Vi kommer att sälja ett bogserflygplan och halvera segelflygplanparken. Mayas shop försvinner i sin nuvarande form vid årsskiftet. Hyresavtalet med museistiftelsen (stiftelsen hyr museibyggnaden av oss) är uppsagt för omförhandling.

Vi tittar över hur vi kan arrendera ut hela restaurangen, stugbyn och camping. Allt löpande underhåll på anläggningen är tillsvidare stoppat. SVS som, förutom Segelflyget, är den stora aktören på Ålleberg kommer att ta över en del av underhållet av anläggningen, som att t ex klippa gräset. Närmast på agendan står en diskussion med kommunen om Ållebergs framtid. Och digitala verktyg för t ex att hantera CAMO/CAO är under framtagande.

En grupp tittar på den framtida lärarutbildningen. En svår fråga. Klubbarna skickar ju de facto inte längre elever till lärarutbildning. All erfarenhet (och jämförelse med andra länder) visar att det bör vara någon form av central utbildning, i alla fall i slutet av utbildningen.

Och då har vi Ålleberg. Men är det nödvändigt? Kan den genomföras lika kostnadseffektivt, helt säkert med lägre kvalitet, på en klubb (med t ex traktamente och lön för lärare och delvis inhyrda flygplan)? Vad ska vi med ”Berget”, som fyller 80 år nästa år, till, som trots allt kostar ca en miljon per år, om vi inte har verksamhet där? Och till detta kommer i år de ekonomiska effekterna av corona i form av inställd kursverksamhet.

Vi vet redan nu att avgifterna för lärare, tekniker och skoltillstånd (att vara en satellit till vår DTO) behöver höjas till 2021, liksom CAMO avgiften.
Under sensommaren kommer Segelflyget att genomföra ett webinar för klubbarnas ordförande där vi kommer att presentera och diskutera hela vårt åtgärdspaket.

Under tiden; håll social distansering och stay healthy