Svar på leder: ”Grenförbunden behövs”

”Flygsportförbundet förefaller numera ha en agenda som handlar om att göra sig av med grenförbunden, vilket yttrar sig i att de alltmer jobbar direkt mot klubbarna och ”rundar” grenförbunden, skrev ordförande i Svenske Segelflygförbundet, Robert Danewid i sin leder i NORDIC GLIDING 4. Februar. ”Intet kan være mere fejlagtigt”, svarer Anders Åkvist, ordförande i Svenska Flygsportsförbundet her i sin replik på Robert Danewids leder.

Tekst: Anders Åkvist. Ordförande, Svenska Flygsportförbundet

Anders Åkvist, ordförande, FSF (Foto: FSF)

Grenförbunden behövs!

Robert Danewid skriver i artikeln som publicerades på nordicgliding.com den 4/2 2021 att Flygsportförbundets (FSFs) agenda förefaller handla om att göra sig av med grenförbunden. Inget kan vara mer felaktigt. Som Danewid själv skriver är det i grenförbunden och föreningarna som kompetensen finns när det gäller grenspecifik utbildning, teknik, regler, flygsäkerhet och tävling. Det ska vi behålla och utveckla!

Robert Danewid: Jäg är segelflygare (leder)

Tillsammans är vi starkare! Tyvärr har de flesta flygsporterna under de senaste åren sett en vikande trend i antalet utövare och medlemmar. Den trenden vill vi vända. Därför har FSF tagit hjälp av en extern resurs för att arbeta fram en strategisk plattform för att stärka svensk flygsport.

Vi har tagit avstamp från våra stadgar och vårt medlemskap i den svenska idrottsrörelsen och arbetat fram en vision, en verksamhetsidé, kärnvärden, löften och position, samt några viktiga områden att fokusera på. Under arbetets gång har många flygsportare i Sverige både intervjuats och haft möjlighet att påverka arbetet.

Vi har haft möten med samtliga grenförbunds styrelser och haft en stor work-shop där arbetet presenterats och synpunkter har kunnat lämnas. Nu är strategin redo för beslut på vår årsstämma, men innan dess har samtliga föreningar chans att lämna synpunkter på den remiss som skickats ut. Här finns remissen att läsa: FSF remiss.

Svenska Flygsportförbundet (FSF) bildades 1966 för att möjliggöra för svensk flygsport att ansöka om medlemskap som specialidrottsförbund i RF och bli en del av den svenska idrottsrörelsen. Flera av grenförbunden fanns långt innan FSF bildades, men vart och ett av grenförbunden var (och är fortfarande) för små för att antas som ett specialidrottsförbund i RF.

Redan från starten har det varit flygsportföreningar som är medlemmar i FSF och som har rösträtt på förbundsstämman. Grenförbundens ställning i organisationen har varit otydlig. Uttryck som ”ansluten till FSF”, ”medlem i FSF” och ”del av FSF” har använts, men inget av detta är definierat i FSFs stadgar. Danewid skriver att det är FSFs tolkning att Segelflyget inte är medlem i FSF, men skriver inte vad hans egen tolkning av FSFs och Segelflygets stadgar är. Samarbetsavtalet som Danewid nämner är FSFs försök att tydliggöra vad FSFs ansvar och befogenheter är respektive vad grenförbundens ansvar och befogenheter är. Avtalet är för mig en självklarhet och hade behövts även om grenförbunden varit medlemmar i FSF.

Det är riktigt, som Danewid skriver, att FSF har ökat kontakten och samarbetet med de föreningar som är medlemmar i förbundet. Vi gör det inom områden där RF ställer krav på oss, t ex barn- och ungdom, parasport, föreningsstadgar och idrottens värdegrund, inte flygsportspecifika frågor. Vi kommer fortsätta det arbetet inom både dessa och nya områden eftersom det är något som RF förväntar sig av varje specialidrottsförbund.

FSF vill stärka svensk flygsport och ser ingen konflikt med att också grenförbunden samtidigt stärks. Ett starkt Segelflyg är bra för Svensk Flygsport och tvärtom. På samma sätt som Svenska Skidförbundet kan organisera och lyfta fram 10 olika grenar, där inte ens snö är den minsta gemensamma nämnaren, kan vi göra samma sak med Svensk Flygsport!

Robert Danewid är välkommen att, via sin förening eller via Segelflyget, lämna synpunkter på remissen och motionera till vår förbundsstämma om han vill förändra FSFs organisation och stadgar. Eller, ännu enklare, delta aktivt vid de möten och arbetsgrupper som FSF regelbundet bjuder in till.